nl en
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Wij stellen er bij Maskes Vespa Klassiekers alles voor in het werk om ervoor te zorgen dat u als klant tevreden bent over onze service en producten. In de algemene voorwaarden hieronder kunt u lezen welke verplichtingen/rechten u als klant en wij als bedrijf hebben.

 

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Maskes Vespa Klassiekers
info@maskes.nl
Hoofdstraat 77
5121 JB Rijen
0161-233017
Kamer van koophandel Tilburg. Nummer  54340071
 
 
DEFENITIES                                                                                                       
ARTIKEL 1 – De algemene voorwaarden                                                                       5                    
KOOP EN VERKOOP
ARTIKEL 2 - De aanbieding of offerte                                                                           5
ARTIKEL 3 - De opdracht                                                                                           5
ARTIKEL 4 - De inhoud van de opdracht                                                                      6
ARTIKEL 5 - Prijswijzigingen/stijgingen                                                                        6
ARTIKEL 6 - De levering                                                                                             6
ARTIKEL 7 - Annulering                                                                                              7
ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud                                                                             7
ARTIKEL 9 - Het risico van de levering                                                                          7
REPARATIE EN ONDERHOUD
ARTIKEL 10 - De rekening                                                                                          7
ARTIKEL 11 - Retentierecht                                                                                         8
GARANTIE
ARTIKEL 12- Garantie                                                                                                 8
ARTIKEL 13 – Restauratiegarantie                                                                                9
ARTIKEL 14 - Reparatie en onderhoudsgarantie                                                             9
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 15 - Betaling                                                                                                 9
ARTIKEL 16 - Bemiddelingsregeling                                                                             10
ARTIKEL 17 - Verwerking persoonsgegevens                                                                10
ARTIKEL 18 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand (webwinkel)        10

 
 
DEFENITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
project:                                                De  werkzaamheden waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.
object:                                                 Het te leveren product
de aanbieding of offerte:                        Een offerte is een vrijblijvende aanbieding.
de inkoop:                                            Een object dat in het kader van de overeenkomst wordt aangekocht of ingeruild door Maskes VK van de koper ;
de ondernemer/opdrachtnemer:              Maskes Vespa Klassiekers te Rijen die een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
de koper:                                              Degene aan wie ingevolge de overeenkomst diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht;
de transactie:                                       Alle onderdelen van de levering, inkoop, werkzaamheden en betalingen m.b.t. tot de opdracht;
de opdrachtgever:                                 Degene die de opdrachtnemer opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
de opdracht:                                         De overeenkomst van koop en verkoop van een project of het verrichten van werkzaamheden zoals restauratie-, herstel-, of onderhoudswerkzaamheden en schadetaxaties;
de restauratie:                                      Alle werkzaamheden, zoals ontmanteling, herstel en/of vervanging van onderdelen, revisie, opbouw, met het specifieke doel het object zo veel mogelijk te brengen in een uiterlijke en technische staat van authenticiteit;
reparatie en onderhoud:                         Schadeherstel, onderhoud en alle overige werkzaamheden die niet als restauratie kunnen worden beschouwd;
de garantie:                                          Verstrekt door de fabrikant, importeur of verkoper op onderdelen en toebehoren;
Beschreven in het Garantiebewijs voor een Vespa restauratie of Vespa gebruikte scooter;
Op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie.
Overeenkomst op afstand                      Met een overeenkomst op afstand wordt een bestelling bij de webwinkel bedoeld

 
ARTIKEL 1 - De algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zullen ten allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Deze algemene voorwaarden zijn aan de opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld. De voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van de opdrachtnemer.
KOOP EN VERKOOP
ARTIKEL 2 - De aanbieding of offerte
Een offerte wordt door Maskes VK mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende1 week.
Een restauratieofferte wordt door Maskes VK altijd schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is 4 weken geldig tenzij anders overeengekomen.
De offerte wordt zorgvuldig opgesteld. De uiteindelijke kosten voor de uit te voeren werkzaamheden kunnen daarvan afwijken. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de door hem verstrekte gegevens inzake het project, waaronder de rechtmatigheid van eigendom. De opdrachtnemer kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de in de offerte opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien de opdrachtgever niet de eigenaar is, zal dit worden vermeld, waarbij de opdrachtgever echter hoofdelijk aansprakelijk is voor de aangegane verbintenis.
Kosten voor het vooronderzoek voor een offerte kunnen in rekening worden gebracht. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de offerte, zijn de kosten in principe declarabel en direct contant opeisbaar.
De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Een elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht een prijsindicatie van de werkzaamheden verlangen, alsmede de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien bij een reparatie het bedrag met € 50,- overstijgt en de bij benadering opgegeven prijs tevens:
bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden; of
bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
 
 
ARTIKEL 3 - De opdracht
De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of electronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Van een schriftelijke overeenkomst wordt een afschrift aan de koper verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
ARTIKEL 4 - De inhoud van de opdracht
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde opdracht worden in ieder geval opgenomen:

 1. de omschrijving van het door de opdrachtnemer te leveren product en de eventuele inkoop, beiden met eventuele toebehoren;
 2. de prijs van het product op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 3. de prijs van de eventueel inkoop op het afgesproken moment van de levering;de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
 4. een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de opdrachtnemer of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
 5. de algemene voorwaarden van Maskes VK;
 6. de wijze van betaling.
 
ARTIKEL 5 - Prijswijzigingen/stijgingen
 1. wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.
 2. prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers mogen worden doorberekend.
 
ARTIKEL 6 - De levering
 1. de door de opdrachtnemer vermelde leveringstermijn van het object is geen fatale termijn (BW art. 6:83 sub a) maar een vrijblijvend opgegeven termijn;
 2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen leiden tot overschrijding van opgegeven levertijden;
 3. Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving van gereedmelding aan de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het object binnen ..30.. dagen op te halen;
 4. Indien na uitvoering aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen ....8.. weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is de opdrachtnemer gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
 
ARTIKEL 7- Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koop- of de restauratieovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de opdrachtnemer alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde levering of werkzaamheden, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de opdrachtnemer het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien een, in het kader van deze overeenkomst, in te ruilen object door de koper aan de opdrachtnemer is geleverd.
Annulering geldt niet voor onderdelen.
 
ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud
Het object blijft eigendom van de opdrachtnemer zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang het object niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht het object voor zijn rekening te doen onderhouden. De opdrachtnemer zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het object gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de opdrachtnemer voor aanspraken, die derden op de opdrachtnemer zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
 
ARTIKEL 9 - Het risico van de levering
Het object is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de opdrachtnemer. De eventuele inkoop wordt pas eigendom van de opdrachtnemer zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de transactie in zijn geheel is afgehandeld. Tot dat tijdstip is de inkoop voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.
 
REPARATIE EN ONDERHOUD
ARTIKEL 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
 
ARTIKEL 11 - Retentierecht
De opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op het object, indien en voor zolang als:
 1. de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet;
 2. de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
 3. de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet;
 4. De opdrachtnemer kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter.
 5. De opdrachtnemer kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.
GARANTIE
ARTIKEL 12 - Garantie
De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren gebreken die tijdens de garantieperiode t.g.v. normaal gebruik zijn ontstaan, als een niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht..
Op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
De garantiewerkzaamheden worden op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitgevoerd
Indien de alsnog door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
Niet onder garantie valt slijtage (bv. aan banden, tandwielen).
De aanspraken op de garantie vervallen indien:
 1. defecten zijn ontstaan vanwege opzet, verkeerd gebruik of onjuist onderhoud.
 2. schade is ontstaan bij deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven.
 3. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de opdrachtnemer daarvan in kennis stelt;
 4. de opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 5. derden zonder voorkennis of toestemming van de opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
Het hiervoor onder 1. en 2. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 
ARTIKEL 13 - restauratiegarantie
Op een Vesparestauratie verleent de opdrachtnemer, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie, minimaal zes maanden garantie, conform de  vastgestelde voorwaarden.
Bij de verkoop van een gebruikte Vespa verleent de opdrachtnemer, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin garantie zoals vermeld op het prijskaartje en de website.  
Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).
 
ARTIKEL 14 - reparatie en onderhoudsgarantie
De opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden en bij alle Vesparestauraties en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, in beide gevallen te bepalen vanaf het tijdstip dat de Vespa weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 
ALGEMENE BEPALINGEN
 
ARTIKEL 15 – Betaling
Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen.
Indien betaling middels deelbetalingen geschiedt dienen de termijnen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
De schulden van de koper/opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden beschouwd als brengschulden.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Door de opdrachtnemer te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
De betalingstermijnen vervallen als volgt; 1e termijn bij opdracht 25%, 2e termijn na demontage 25%, 3e termijn na het spuiten 25%, 4e termijn bij aflevering rest bedrag.
ARTIKEL 16 - Bemiddelingsregeling
Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van de opdrachtnemer klachten heeft over een restauratie, de verkoop van een Vespa, of over de uitvoering van een reparatie, dient zich eerst tot de opdrachtnemer te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot de rechter van het district West Brabant/Zeeland te Middelburg.
 
ARTIKEL 17 - Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door de opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de opdrachtnemer de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Indien de koper/opdrachtgever hiertegen bezwaar maakt zullen de gegevens niet worden gebruikt voor het doen van aanbiedingen.
 
ARTIKEL 18 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand (webwinkel) de prijzen van de producten zijn inclusief BTW;
 • indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
 • de afleveringskosten zijn gerelateerd aan het gewicht van het product en worden vermeld bij de bestelling. Boven een totaalbedrag van de opdracht van €150 binnen Nederland en Belgie, 200 euro voor andere Europese landen voor pakketen tot 30kg zijn de afleveringskosten voor rekening van de leverancier.
 • bestellingen kunnen worden betaald via iDeal, PayPal, mister Cash, sofort Banking, vooraf overmaken of bij het eventueel ophalen van de onderdelen.
Herroepingsrecht bij levering van producten
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Na opgave van ontbinding heeft de consument nog 14 dagen de tijd om de artikelen te retourneren.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies en het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. De retourkosten zijn voor rekening van de consument.
 3. Nadat de geretourneerde goederen zijn ontvangen zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen worden gecrediteerd
 
De opdrachtnemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend. de Consument en de opdrachtnemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Wanneer de producten niet beschikbaar zijn, moet de opdrachtnemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de opdrachtnemer zijn overeengekomen dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de opdrachtnemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. de opdrachtnemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de opdrachtnemer aan de Consument de volgende gegevens:
 • schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 14 dagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
 • het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan;
 • dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
 • het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer;
 • de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service
Wanneer de opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de opdrachtnemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
Retour zenden is altijd voor rekening en risico van de Consument. De opdrachtnemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.